Anadolu’da Kurulan ilk Türk Devletleri

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alp Arslan komutanlarını Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdi. Onlara fethettikleri yerleri ikta olarak verdi. Böylece Anadolu’da, Büyük Selçuklulara bağlı beylikler kurulmaya başlandı.

Anadolu’da kurulan bu ilk Türk beyliklerinin başlıcaları şunlardır:

Danişmentliler {1080 -1178)

 • Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından kuruldu.
 • Merkezi Sivas’tır. Sınırları zamanla Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya’ya kadar genişledi.
 • Emir Gazi döneminde Anadolu’da en önemli siyası güç haline geldi.
 • Malazgirt Zaferi’nden sonra kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır.
 • Bizans, Gürcüler ve Haçlılarla mücadele ettiler.
 • Anadolu Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan, Danişmentoğulları Beyliği’ne son verdi.

Saltuklular (1072 -1202)

 • Ebulkasım Saltuk tarafından kuruldu.
 • Merkezi Erzurum’dur.
 • Beyliğin en güçlü dönemi, beyliğe adını veren İzzeddin Saltuk dönemidir. Gürcüler ve Haçlılar ile mücadele ettiler.Anadolu Selçuklu Hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldılar.

Mengücekliler (1080 -1228)

 • Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve Kemah çevresinde kuruldu.
 • Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarını da egemenlikleri altına aldılar.
 • Gürcüler ve Rumlar ile savaştılar.
 • Alaeddin Keykubat Erzincan’ı alarak Mengüceklilere son verdi.

Artuklular (1102-1409)

 • Selçuklu komutanlarından Artuk Beyin oğulları tarafından kuruldu.
 • Haçlılara karşı başarı ile mücadele ettiler.
 • Artuklular; Hasankeyf, Harput ve Mardin olmak üzere üç kol halinde yaşadılar.
 • Hasankeyf koluna 1231′de Eyyubiler, Harput koluna 1234′te Anadolu Selçukluları, Mardin koluna 1409′da Karakoyunlular son verdi.

 

Türkiye’de Kurulan ilk Türk Devletlerinin Hizmetleri

 1. Anadolu’nun fethedilmesinde büyük rol oynadılar.
 2. Orta Asya’dan gelen göçebe Türk boylarını fethettikleri topraklara yerleştirerek Anadolu’daki Türk nüfusunu artırdılar. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar.
 3. Haçlı, Bizans, Gürcü ve Ermenilerin Anadolu’ya yaptıkları saldırıları önlemek için  çaba harcadılar.
 4. Anadolu’daki küçük yerleşim merkezlerini büyük şehirler haline getirdiler. Yönetimleri altında bulundurdukları şehirleri  bayındır hale getirdiler. Buralarda cami,medrese, daruş’şifa, (hastane) çeşme gibi sosyal hizmetler veren kurum ve eserler yaptılar.