OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

YÜKSELME DÖNEMİ

 

FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

1451-1481

 

OSMANLI DEVLETİ’NİN BATIDAKİ İLERLEMELERİ

İkinci Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra bu şehri korumak ve Balkanlarda tutunabilmek için Tuna nehrine kadar olan yerlerin alınmasını gerekli görüyordu.

İstanbul Türkler tarafından kuşatıldığı sırada Avrupa devletleri arasında siyasi birlik yoktu. Bu nedenle Bizans’a yardıma gelememişlerdi. Ancak İstanbul’un fethi üzerine Avrupa devletleri Haçlı birliği kurmak için papanın kışkırtmasıyla harekete geçti.

Fatih Sultan Mehmet, Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını önlemek ve Balkanlarda Türk varlığını kalıcı hale getirmek için fetih hareketlerine girişti.

O dönemde Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı duran şu devletler vardı:

1- Mora’da Bizans Despotlukları,

2- Arnavutluk Krallığı,

3- Eflak ve Boğdan prenslikleri,

4- Bosna ve Hersek prenslikleri.

5- Ayrıca denizci bir devlet olan Venedik Cumhuriyeti ile Cenevizlilerin Mora ve Dalmaçya kıyılarında üsleri vardı. Bazı Ege adaları da bunların elindeydi.

Fatih İstanbul’u aldıktan hemen sonra Balkanların fethine girişti.

 

1. Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak ve Boğdan’ın Alınması

Sırbistan’ın Fethi (1459)

Sırpların sık sık Macarlarla birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırması üzerine Fatih Sırbistan’ı fethetmeye karar verdi. Fatih’in yaptığı üç sefer sonucunda Belgrat dışındaki bütün Sırbistan Osmanlı topraklarına katıldı.

Mora Yarımadasının Fethi (1460)

Bizans imparatorluğu, yıkılmasına rağmen Mora’da aynı soydan gelen iki despotluk bulunuyordu. Mora’daki despotlar ileride Bizans’ı yeniden canlandırmak isteyebilirlerdi. Fatih, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için Mora’ya iki sefer düzenletti. Kıyıdaki birkaç Venedik kalesi dışında Mora Yarımadası ve Atina şehri ele geçirildi (1460).

Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı Yönetimine Alınması:

Eflak ve Boğdan daha önceleri Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştı. Fakat, Eflak Beyi her fırsatta Osmanlıların düşmanlarıyla anlaşıp Osmanlı topraklarına saldırıyordu.

Fatih döneminde Eflak Beyinin vergisini ödememesi, Macarlarla anlaşarak Osmanlı topraklarına saldırmaya başlaması, gönderilen elçileri öldürtmesi üzerine sefere çıkan Fatih Eflak’ı Osmanlı Devleti’ne bağladı (1462). Daha sonraki yıllarda Eflak’ın daha kuzeyinde yer alan Boğdan üzerine de sefer düzenlenerek Osmanlı Devleti’ne bağlı bir beylik haline getirildi (1476).

 

2. Bosna-Herkes ve Arnavutluk’un Alınması

Bosna ve Hersek’in alınması

Bosnalılar, Osmanlılara karşı Macarlar ve Eflak Beyi ile birlikte hareket ediyorlardı. Bosna Beyi Macar kralına güvenerek vergisini ödemedi. Bu nedenle Bosna üzerine bir sefer düzenlenerek Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Bosna’da sancak teşkilatı kuruldu (1463). Hersek Dukalığı da Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirdi (1465).

Arnavutluk’un alınması (1478)

Daha önce Osmanlı hizmetinde bulunan Arnavut Beyi İskender, Osmanlılara karşı isyan etti. Venedikliler ve Macarlarla da anlaşarak uzun yıllar Osmanlı Devleti’ni uğraştırdı. Bu yıllarda Osmanlı Devleti Venediklilerle de savaşıyordu.

Fatih Arnavutluk sorununu çözmek için sefere çıktıysa da İskender Bey savaşmayarak dağlara çekildi. İskender Beyin ölümü üzerine Arnavutluk tamamen Osmanlı Devleti’ne katıldı (1478).

Fatih döneminde Balkanlara düzenlenen seferler sonucunda:

1- 1459’da Belgrad dışındaki bütün Sırbistan, Osmanlı ülkesine katıldı.

2- 1463’te Bosna, 1465’te Hersek, Osmanlı topraklarına katıldı.

3- Önce Eflak, daha sonra Boğdan, Osmanlı yönetimi altına alındı (1476).

4- Uzun yıllar süren mücadelelerden sonra Arnavutluk ele geçirilerek Adriyatik kıyılarına ulaşıldı (1479).

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.